Nhà ăn - Nhà kho - Nhà xe của công ty TNHH Long Rich (Việt Nam)

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà ăn – Nhà kho – Nhà xe

Chủ đầu tư        :   Công ty TNHH Long Rich Việt Nam.

Phạm vi              :   Thiết kế và thi công (xây dựng và M&E) nhà xe, nhà kho kết hợp nhà ăn và các khu phụ trợ khác.

Qui mô               :   6.000 m2.

Địa chỉ                :   KCN Trong KCX Linh Trung II, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Dự án

Nhà ăn - Nhà kho - Nhà xe của công ty TNHH Long Rich (Việt Nam)

KCN Trong KCX Linh Trung II, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM.