Cụm nhà văn phòng - nhà xưởng - nhà nghỉ chuyên gia - nhà xe (Freewell VN)

QUY MÔ
DỰ ÁN

Cụm nhà văn phòng – nhà xưởng – nhà nghỉ chuyên gia – nhà xe (Freewell VN)

Chủ đầu tư        :   Công ty TNHH Freewell Việt Nam.

Phạm vi              :   Tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng.

Qui mô               :   15 ha.

Địa chỉ                :   KCN Bắc Đồng Phú – Tỉnh Bình Phước.