Nông Trường Quốc Tế Chia Meei 

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nông Trường Quốc Tế Chia Meei 

Chủ đầu tư        :   Công ty TNHH CHIA MEEI.

Phạm vi              :   Tổng thầu thiết kế và thi công (Xây dựng và M&E)

Qui mô               :   87.000  m2

Địa chỉ                :   Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Dự án

Nông Trường Quốc Tế Chia Meei 

Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng