Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Freewell Việt Nam

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Freewell Việt Nam

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Freewell Việt Nam

Phạm vi : Tổng thầu thiết kế và thi công (Xây dựng và M&E).

Qui mô : 11,9 ha

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.