Nhà để xe Công ty TNHH gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh

QUY MÔ
DỰ ÁN

Nhà để xe

Chủ đầu tư        :   Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Phạm vi              :   Xây mới nhà xe, sân đường nội bộ.

Quy mô              :   7.389 m2

Địa chỉ                :   Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Nhà để xe Công ty TNHH gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh